ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek
A szolgáltatás nyújtó cég
Név: eCapital.hu Kft.
 
Székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 40.
 
Képviselő neve: Pacsika Pál
 
Cégjegyzékszám: 01-09-181629
 
Adószám: 13836250-2-42
 
Számlavezető pénzintézet: CIB BANK
 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11100506-13836250-01000003
 
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
2. A szolgáltatás tárgya
A Honlap célja, időpontfoglalási rendszer.
3. Általános Felhasználási feltételek
3.1. Igénybevétel feltételei
3.1.1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Az időpontfoglalás ingyenes. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.
3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.
3.1.3. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
3.1.4.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.
3.2. Felelősség
3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.2. Sem a Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. és 5. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.
3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.
3.2.6. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
3.2.7. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
3.3. Szerzői jogok
3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem a Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
3.3.2. A Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem a Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
3.4. Egyéb rendelkezések
3.4.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
3.4.2. A Felhasználó a időpontfoglalási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.
4. A szolgáltató időpontfoglalási szolgáltatása
4.1. Általános rendelkezések
4.1.1. A Szolgáltató a időpontfoglalási szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.
4.1.2. A Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető időpontfoglalási program (a továbbiakban: időpontfoglalási program) funkcióinak igénybevételére, használatára biztosít lehetőséget a Felhasználó számára.
4.1.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a feltüntetett elérhetőségein keresztül támogatást nyújt a Felhasználó számára.
4.1.4. A Szolgáltató az időpontfoglalási program azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.
4.1.5. A Szolgáltató az időpontfoglalási szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében 12 hónapos határozott időtartamra, Egyedi Megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben a Felhasználó a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt e-mail-ban lemondani, hivatkozva a díjcsomagra és felhasználó névre.
4.1.6. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat a Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja, ide nem értve az 5.3.4. pontban meghatározott esetet.
4.1.7. A Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, továbbá az egyes e-számlák kiállításának díját az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a Honlap „Árak üzleteknek” link alatt elérhető lapján tünteti fel.
4.1.8. A Szolgáltató vállalja, hogy az időpontfoglalási szolgáltatás keretében a időpontfoglalási program igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag az időpontfoglalási program által kerültek elkészítésre.
4.1.9. A Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján, bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést. A Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.
4.1.10. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés a Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
4.1.11. A Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.
4.2. Alapszolgáltatások
4.2.1. Az időpontfoglalási szolgáltatás csomagok részletes funkcióit, a Honlap „Árak üzleteknek” link alatt elérhető lapján tünteti fel.
4.3. További szolgáltatások és Egyedi Megoldások
4.3.1. További szolgáltatások. A Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.
4.3.2. Egyedi Megoldások. A Szolgáltató az Egyedi Megoldásokat a Honlapon közzétett tartalommal és feltételekkel Felhasználóval folytatott egyeztetéseket követően, a Felek által meghatározott időponttól nyújtja. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.
5. Az időpontfoglalási szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei
Az előző pontban foglalt funkciók a Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése. Jelen ÁSZF további feltételeket az egyes szolgáltatások 4. pontban meghatározott leírása körében határozhat meg.
5.1. Regisztráció
5.1.1. A Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Új regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg.
5.1.2. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk a Felhasználó terhére esnek.
5.1.3. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
5.1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
5.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős.
5.1.6. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A  Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
5.2. Szolgáltatáscsomagok megrendelése üzleteknek
5.2.1. Az üzletek a szolgáltatásokból a Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató időpontfoglalási szolgáltatását.
5.2.2. Az üzlet a szolgáltatáscsomag megrendelésével egybekötötten regisztrálhat a Honlapon. Az üzlet a szolgáltatásokból a Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni a Szolgáltató időpontfoglalási szolgáltatását.
5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
5.3.1. Az 5.2. pontban foglaltak szerint elküldött ajánlat megérkezését, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.
5.4. Egyedi Megoldások megrendelése
5.4.1. A Felhasználó az Egyedi Megoldásokat a Szolgáltató megkeresése, és a vele folytatott egyeztetéseket követően veheti igénybe, azokat a szerződéses feltételekben történő megállapodást követően rendelheti meg.
5.5. Fizetés
5.5.1. Banki átutalás. A Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját azok megrendelésétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató bankszámlájára.
5.6. A szerződés iktatása
5.6.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja.
6. A szerződés megszűnése
6.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését az 5.1.11. pont alapján kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.9 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.
6.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 3.1.4. vagy az 5.1.4. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés a Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, a Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra a Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.
7. Jogérvényesítési lehetőségek
7.1. Panaszügyintézés helye
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: eCapital.hu Kft. 5600 Békéscsaba Derkovits Sor 15
Telefonszám: +36-70-317-8420
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
7.2. Panaszügyintézés módja
A Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 120 órán belül - melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol a Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
7.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
7.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
7.3.3. Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
8.1. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.
8.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2012.01.20.
9. Cookie-k használata: A cookie(süti) egy olyan egyedi - azonosításra és profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a webáruház programja a látogatók számítógépén vagy a látogatáshoz használt más informatikai eszközén helyez el, annak biztonsági beállításai függvényében. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a korábbi látogató gépének felismerésére, a statisztikai adatok pontosítására, valamint a vásárlói kényelem biztosítása érdekében a korábban le nem adott, és így befejezetlen megrendelések folytatási lehetőségének megteremtésére alkalmas.
A cookie-k lehetővé teszik a webes alkalmazásoknak, hogy egyéni információkat küldjenek a Vevők számára.
A legtöbb böngésző már engedélyezi a cookie-kat, azonban úgy is beállíthatja a böngészőt, hogy elutasítsa az összes cookie-t, illetve, hogy jelezze a cookie elfogadását. Bizonyos funkciók a weboldalon esetleg nem működnek, ha nincs megfelelően aktiválva a cookie opció.

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ